Lĩnh vực hoạt động

Cuộc thi viết chuyển đổi số

Công ty Điện lực Trà Vinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Những năm gần đây, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) từng bước đẩy...

xem chi tiết

Chuyển đổi số để phù hợp với thực tiễn

Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) đã và đang thực hiện chuyển đổi số về các mặt như quản lý nguồn nhân lực, hoạt động sản xuất kinh doanh,...

xem chi tiết

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM”

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM” (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 7802/KH-EVNSPC ngày 01 tháng 9 năm 2021)

xem chi tiết