Lĩnh vực hoạt động

Văn bản pháp quy

Quyết định 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 02/2023/QĐ-TTg ngày 3/2/2023 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình...

xem chi tiết

Phổ biến và thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (BVBMNN)

Thực hiện văn bản số 4117/EVN-VP+PC ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai điều khoản chuyển tiếp Luật Bảo vệ bí mật nhà nước,...

xem chi tiết

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật BVMT 2020) đã được Quốc hội Khóa XIV ban hành ngày 17/11/2020, có hiệu lực kể từ...

xem chi tiết