Lĩnh vực hoạt động

Văn bản pháp quy

CƠ QUAN EVNSPC THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH TIẾP CÔNG DÂN

Thực hiện “Nội quy tiếp Công dân tại Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam”, trong các năm qua bộ phận thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi của mình đã...

xem chi tiết