Chính sách chất lượng 2015

Tiếp tục duy trì Chính sách chất lượng (CSCL) như các năm vừa qua, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã công bố CSCL của...

xem chi tiết

Chính sách chất lượng 2014

Tiếp tục duy trì Chính sách chất lượng (CSCL) như các năm vừa qua, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã công bố CSCL của Tổng Công ty năm 2014 tại Quyết định số 393/QĐ-EVN SPC ngày...

xem chi tiết

Chính sách chất lượng EVN SPC 2013

Tiếp tục duy trì Chính sách chất lượng (CSCL) như các năm vừa qua, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã công bố CSCL của Tổng Công ty năm 2013 tại Quyết định số 529/QĐ-EVN SPC ngày...

xem chi tiết

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM NĂM 2012

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM NĂM 2012 Năm 2012, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã công bố CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG (CSCL) của Tổng Công ty tại Quyết định số...

xem chi tiết

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM NĂM 2011

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM NĂM 2011 Năm 2011, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã công bố CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG (CSCL) của Tổng Công ty tại Quyết định số...

xem chi tiết