Công tác cán bộ Quý III và Quý IV năm 2021

Tổng công ty Điện lực miền Nam thực hiện công tác cán bộ Quý III và Quý IV năm 2021

xem chi tiết

BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

Ngày 01/11/2021, Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Ngôn - Phó...

xem chi tiết