Biểu so sánh sự khác nhau giữa Quyết định 28/2014/QĐ-TTg với Quyết định 268/QĐ-TTg

Biểu so sánh sự khác nhau giữa Quyết định 28/2014/QĐ-TTg với Quyết định 268/QĐ-TTg 

xem chi tiết

Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 1/7/2012

Ngày 19/12/2011, Bộ Công thương đã ra Thông tư số 42/2011/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, giá bán...

xem chi tiết

Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 20/12/2011

Ngày 19/12/2011, Bộ Công thương đã ra Thông tư số 42/2011/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, giá bán...

xem chi tiết

Thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 của Bộ Công thương Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 của Bộ Công thương Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện . Tải về

xem chi tiết

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường.

Ngày 15/4/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường. Quyết...

xem chi tiết