Công văn thượng khẩn của EVN ngày 15/3/2011 v/v Tăng cường công tác triển khai giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp

Công văn thượng khẩn của EVN ngày 15/3/2011 v/v Tăng cường công tác triển khai giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp Xem

xem chi tiết

Thông báo giá bán điện mới, áp dụng từ ngày 01/03/2011

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/02/ 2011 của TTCP về Biểu giá bán lẻ điện; Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của TTCP về giá bán điện...

xem chi tiết

Mẫu Giấy đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp:

Giá điện năm 2011 có quy định mức giá riêng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50...

xem chi tiết