Thông tư 05/2011/TT-BCT ngày 25/02/2011 của Bộ Công Thương về "Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện"

Bộ Công Thương vừa có Thông tư số 05/2011/TT-BCT ra ngày 25/02/2011 Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện. Thông tư này...

xem chi tiết

Thông tư 08/2010/TT-BCT ban hành ngày 24/2/2010 quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện

Căn cứ Thông báo số 50/TB-VPCP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề...

xem chi tiết

Thông tư quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện

Ngày 26 tháng 2 năm 2009 Bộ Công thương đã ban hành thông tư số 05/2009/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện. ...

xem chi tiết

Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường

Ngày 12 tháng 2 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 21/2009/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012...

xem chi tiết