Tin tức & truyền thông

Đảng bộ Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên

  • 06:00 - 03/12/2010
  • 2800

dangboCtyDLTraVinhĐảng bộ Công ty Điện lực Trà Vinh có 8 Chi bộ trực thuộc với 118 đảng viên.Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty không ngừng kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò lãnh đạo, luôn là nhân tố quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, mỗi đảng viên luôn luôn là hạt nhân nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tham gia hoạt động phong trào.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công ty đã cử trên 100 quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng và phát triển được 92 đảng viên mới, vượt 67% so với Nghị quyết đề ra. Xác định công tác phát triển đảng viên có vai trò quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, Đảng bộ Công ty Điện lực Trà Vinh luôn quan tâm, chăm lo công tác phát triển đảng viên. Nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Nghị quyết đại hội Đảng bộ đề ra, Đảng ủy Công ty quan tâm chú trọng và tăng cường công tác phát triển đảng viên. Việc kết nạp đảng viên luôn coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn, đặc biệt ý thức giác ngộ lý tưởng của Đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, khả năng hoàn thành nhiệm vụ.
Trong Nghị quyết Đại hội, Đảng uỷ đặt ra chỉ tiêu phấn đấu kết nạp đảng viên cụ thể, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo các Chi bộ thực hiện. Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chủ động bồi dưỡng quần chúng trong các đoàn thể là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công đoàn. Phân công đảng viên, các tổ chức đoàn thể theo dõi, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào đảng. Công tác thẩm tra, xác minh lý lịch của người xin vào Đảng thông qua chi bộ và trình Ban thường vụ Đảng ủy Công ty, báo cáo đề xuất về Đảng uỷ cấp trên xét kết nạp kịp thời, đúng quy trình, quy định.
Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác đầu tư phát triển lưới điện, đưa điện về nông thôn và phát triển số hộ dùng điện hàng năm đều vượt Nghị quyết của Tỉnh ủy Trà Vinh đề ra, đưa điện lưới về 100% xã, phường và thị trấn, đưa số hộ dùng điện lưới Quốc gia đạt tỉ lệ trên 91%. Đồng thời đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

 

PC Trà Vinh
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan