Lĩnh vực hoạt động

VƯỢT THỬ THÁCH THÍCH ỨNG, AN TOÀN LINH HOẠT VÀ HIỆU QUẢ

  • 09:02 - 15/02/2022
  • 490

Trong năm 2022, EVNSPC đặt mục tiêu: Tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phòng chống dịch Covid- 19; Đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án theo đúng tiến độ được duyệt; Thực hiện các nhiệm vụ được giao để vận hành thị trường điện theo lộ trình được chỉ đạo và phê duyệt; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động và đảm bảo an toàn lao động; Đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn; Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đặc biệt là đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

 

- - Ban TT EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan