Dịch vụ

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan

  • 11:29 - 24/02/2022
  • 251

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật BVMT 2020) đã được Quốc hội Khóa XIV ban hành ngày 17/11/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Các Nghị định, Thông tư nêu trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tổng công ty Điện lực miền Nam vừa ra Văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên, người đại diện vốn của EVN SPC tại các Công ty cổ phần thông tin Luật bảo vệ môi trường và các nghị định  và Thông tư liên quan có nhiều điểm mới, quan trọng, liên quan đến hoạt động của EVN SPC và các đơn vị.

 Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật BVMT 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan, EVN SPC yêu cầu Văn phòng/các Ban; các đơn vị thành viên và người đại diện phần vốn của EVN SPC tại các công ty cổ phần thực hiện nội dung sau.:

  1. Nghiên cứu kỹ nội dung Luật BVMT 2020, các Nghị định, Thông tư nêu trên và phổ biến đến toàn thể cán bộ, người lao động tại đơn vị để thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của các văn bản pháp luật này.
  2. Tổ chức rà soát các Quy chế quản lý nội bộ, các tài liệu nội bộ liên quan của đơn vị để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật BVMT 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan. Trong thời gian chưa kịp sửa đổi, bổ sung thì phải thực hiện theo các quy định tại các văn bản pháp luật này.
  3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị tổng hợp báo cáo EVN SPC xem xét, hướng dẫn hoặc báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổng công ty Đện lực miền Nam yêu cầu các đơn vị thành viên và người đại diện phần vốn của EVN SPC tại các công ty cổ phần nghiêm túc thực hiện./.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Đã ký

Văn bản [2022-02-23] - SPC - Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan

Thông tư  02_2022_TT-BTNMT

Nghị định 06_2022_ND-CP

Nghị định 08_2022_ND-CP

Nghị định 72_2020_QH14

Phụ lục PHỤ LỤC I-TT 02

Trích dẫn phổ biến luật bảo vệ môi trường 

 

Đánh giá bài viết
- - Ban TT EVNSPC

Bài viết liên quan