Về chúng tôi

Công bố thông tin bất thường Tổng công ty Điện lực miền Nam

  • 16:13 - 06/10/2022
  • 446

Thực hiện quy định tại Điều 24 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc thay đổi người quản lý của doanh nghiệp

Xem chi tiết công bố thông tin EVN SPC TẠI ĐÂY

- - Ban TCNS EVNSPC
Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan