Về chúng tôi

Ban điều hành

Thông tin về ban điều hành

Đ/C
Lê Văn Trang

Chủ Tịch Hội đồng thành viên

Đ/C
HOÀNG VĂN TUỲ

Thành viên
Hội đồng thành viên

Đ/C
Nguyễn Phước Đức

Thành viên
Hội đồng thành viên
Tổng Giám Đốc

Đ/C
LÊ XUÂN HẢI

Thành viên
Hội đồng thành viên

Đ/C
HOÀNG MINH DŨNG

Thành viên
Hội đồng thành viên

Đ/C
LÂM XUÂN TUẤN

Phó Tổng Giám Đốc

Đ/C
ĐOÀN ĐỨC HƯNG

Phó Tổng Giám Đốc