Về chúng tôi

THỜI KỲ TỪ THÁNG 3/2015- THÁNG 12/2016:

Bộ máy tổ chức của Tổng Công ty gồm 17 Ban nghiệp vụ/ Văn phòng Tổng Công ty; 20 Công ty Điện lực Tỉnh/ Thành phố và Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai; 8 đơn vị phụ trợ: Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng điện miền Nam, Công ty Lưới điện Cao thế miền Nam, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam, Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam, Trung tâm Điều hành SCADA, Trường Cao đẵng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hợp
  • Phó Tổng Giám đốc: Ông Phạm Ngọc Lễ, Ông Hồ Quang Ái, Ông Nguyễn Công Hầu, Ông Nguyễn Phước Đức.
  • Kiểm soát viên: Ông Nguyễn Đức An (Kiểm soát viên - chuyên trách), Ông Nguyễn Hoàng Đông và Bà Nguyễn Thị Thu Hà (Kiểm soát viên không chuyên trách).