Về chúng tôi

THỜI KỲ TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN HẾT THÁNG 2/2019

Bộ máy tổ chức của Tổng Công ty gồm 17 Ban nghiệp vụ/ Văn phòng Tổng Công ty; 20 Công ty Điện lực Tỉnh/ Thành phố và Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai; 9 đơn vị phụ trợ: Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam, Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam, Trung tâm Điều hành SCADA, Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Hợp
  • Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Phước Đức, Ông Phạm Ngọc Lễ, Ông Nguyễn Công Hầu, Ông Lâm Xuân Tuấn; Ông Nguyễn Văn Lý
  •  Kiểm soát viên: Ông Nguyễn Minh Hải (Kiểm soát viên - chuyên trách).