Về chúng tôi

THỜI KỲ TỪ THÁNG 3/2019 ĐẾN NAY

Bộ máy tổ chức của Tổng Công ty gồm 16 Ban nghiệp vụ/Văn phòng Tổng Công ty; 20 Công ty Điện lực Tỉnh/ Thành phố và Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai; 9 đơn vị phụ trợ: Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, Công ty Tư vấn điện miền Nam (Sáp nhập Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam vào Tổng công ty Điện lực miền Nam và thành lập mới Công ty Tư vấn điện miền Nam theo Quyết định số 292/QĐ-EVN, ngày 20/9/2019 của HĐTV Tậm đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam), Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam, Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam, Trung tâm Điều hành SCADA, Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

  •  Chủ tịch Hội đồng thành viên: Ông Nguyễn Văn Hợp
  • Thành viên Hội đồng thành viên :Ông Nguyễn Phước Đức (kiêm Tổng Giám Đốc) , Ông Hoàng Văn Tùy, Ông Lê Xuân Hải, Ông Hoàng Minh Dũng (bổ nhiệm từ ngày 01/5/2020).
  • Tổng Giám Đốc: Ông Nguyễn Phước Đức
  •  Phó Tổng Giám đốc: Ông Phạm Ngọc Lễ, Ông Nguyễn Công Hầu, Ông Lâm Xuân Tuấn, Ông Nguyễn Văn Lý, Ông Đoàn Đức Hưng (bổ nhiệm từ ngày 01/01/2020), 
  •  Kiểm soát viên: Ông Nguyễn Minh Hải (Kiểm soát viên - chuyên trách).