Lĩnh vực hoạt động

Phụ tải nguồn

Ngày 07/12/2022

Công suất (MW)
Phụ tải

Pmax

11.647,70

Pmin

8.657,03

Huy động nguồn

Pdiesel

0,00

Pth.điện

0,00

Tháng:
Năm:
Tìm kiếm: