Lĩnh vực hoạt động

SỐ LIỆU KINH DOANH

Tính đến ngày: 31/12/2022

Số hộ dân có điện:

8.400.429

Khách hàng trực tiếp mua điện:

9.152.005

Số xã có điện:

2.485 xã, đạt tỉ lệ: 100%

Số hộ dân nông thôn có điện:

5.456.532 hộ, chiếm tỉ lệ: 99,85%

Tổng thương phẩm theo thành phần (kWh):

83,06 tỷ kWh

Nông lâm - Ngư nghiệp - Thủy sản:

6,61%

Công nghiệp - Xây dựng:

59,74%

Thương nghiệp - Khách sạn - Nhà hàng:

3,67%

Quản lý tiêu dùng dân cư:

26,92%

Hoạt động khác:

3,07%

Loại:
Năm:
Tìm kiếm: