Lĩnh vực hoạt động

SỐ LIỆU KINH DOANH

Tính đến ngày: 30/09/2022

Số hộ dân có điện:

8.351.279

Khách hàng trực tiếp mua điện:

9.099.805

Số xã có điện:

2.485 xã, đạt tỉ lệ: 100%

Số hộ dân nông thôn có điện:

5.431.715 hộ, chiếm tỉ lệ: 99,76%

Tổng thương phẩm theo thành phần (kWh):

62,61 tỷ kWh

Nông lâm - Ngư nghiệp - Thủy sản:

6,51%

Công nghiệp - Xây dựng:

59,95%

Thương nghiệp - Khách sạn - Nhà hàng:

3,62%

Quản lý tiêu dùng dân cư:

26,94%

Hoạt động khác:

2,99%

Loại:
Năm:
Tìm kiếm: